0,00 zł

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Euro Parts dostępny pod adresem internetowym www.europarts.pl,

prowadzony jest przez Marcin Jakubczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod

firmą Euro Parts, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP

579-216-24-12, REGON 222065520.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za

pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Euro

Parts, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

prowadzonej przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki, NIP 579-216-24-12, REGON

222065520.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.europarts.pl .

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze

Sprzedawcą.

9. Konto - konto Klienta w Sklepie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka

oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - Umowę o Świadczenie Usług

i Umowę o Dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 80-297 Banino ul. Lotnicza 42

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@europarts.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 574-770-257

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1140 2004 0000 3502 7843 0804

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 16:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

- Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript

i cookies,

- Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Google Chrome w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. Włączona obsługa plików cookies,

4. Zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane

siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień

przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia

bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz

koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient

jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena

będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz

o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych:

- nazwisko i imiona usługobiorcy,

- adres zamieszkania,

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania,

- adresy elektroniczne Klienta,

- login,

- hasło,

- numer telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych

w Formularzu Rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na

adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk

Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma

nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),

wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

5. kliknąć przycisk ,,Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link

przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

produktu:

- Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

- Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 80-297 Banino ul. Lotnicza 42

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- Płatność przy odbiorze

- Płatność za pobraniem

- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

- Płatności elektroniczne

- Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności

znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia

i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy

Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać

płatności w momencie odbioru przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany

przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5

niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy

jest najdłuższy podany termin.

B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość

żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po

skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży,

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do

odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,

partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie

pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu

od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez

Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną

poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie

oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały

określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014

roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres

e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu

od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,

które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument

odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,

jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu, wynikające z korzystania

z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany

w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi

w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój

charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma

kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo

opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do

reklamacji na podstawie o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli

Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

a. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adres Sprzedawcy.

b. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)

jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku

z wadą towaru.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem

jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument,

a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się,

że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3

niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej

treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę

gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.

z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego

w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim,

a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na

zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych

w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -

w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego

Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy

o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną; Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy

o Ochronie Danych Osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej

platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.