(+48) 799 351 098
Następna wysyłka za 17:23:33

Polityka prywatności - RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?

1. Centrum Motoryzacyjne Marcin Jakubczyk z siedzibą w Baninie, ul. Lotnicza 42, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”.

2. Jednoosobową działalność Centrum Motoryzacyjne prowadzi Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, NIP 579-216-24-12, REGON 222065520, e-mail: sklep@europarts.pl, tel. 574 770 257. Firma prowadzi serwis europarts.pl; sprzedaż w serwisach partnerskich allegro.pl (konto: europarts_pl, europarts1).


Jaka jest podstawa, zakres i cel przetwarzanych danych?

3. Zgodnie z rozporządzeniem, informujemy że:

1. danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Dane osobowe zbierane przez Centrum Motoryzacyjne. obejmują:

- imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres email, adres ip,

- dane do faktur (nip, regon, pesel)

- dane pojazdu: numer rejestracyjny pojazdu, numer nadwozia vin

2. przetwarzaniem jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3. administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; tym samym w sklepie europarts.pl administratorami danych osobowych jest Marcin Jakubczyk prowadzący jednoosobową działalność Centrum Motoryzacyjne, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino, NIP 579-216-24-12, REGON 222065520, e-mail: sklep@europarts.pl, tel. 574-770-257.

4. podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

5. zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

6. naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Dane osobowe zbierane są w celach:

a. realizacji umowy zawartej z firmą Centrum Motoryzacyjne i na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody,

b. marketingowych, tj. informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient wyraził na taki cel odrębną zgodę,

c. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

d. prowadzenia konta użytkownika.

5. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Zgoda wyrażana jest elektronicznie i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: sklep@europarts.pl Informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe dla celów określonych w punkcie 4 lit. a i c będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym umowa sprzedaży została zawarta, a określone w punkcie 4 lit. b i d – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz firmy Centrum Motoryzacyjne usługi informatyczne, pocztowe, doradcze (prawne, księgowe).


Jakie masz uprawnienia do firmy Centrum Motoryzacyjne w zakresie przetwarzania danych?

8. Osoba, której dane dotyczą, może żądać by firma Centrum Motoryzacyjne poinformowała ją o m.in.:

1. celach przetwarzania;

2. kategoriach przetwarzanych danych osobowych;

3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4. planowanym okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Firma Centrum Motoryzacyjne informuje osobę, której dane osobowe dotyczą za pośrednictwem:

a) listu poleconego;

b) drogi elektronicznej.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo, bez podania przyczyny, do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, dostępu do danych osobowych (w tym do otrzymania ich kopii) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być realizowane pocztą elektroniczną na adres sklep@europarts.pl lub listownie – listem poleconym na adres ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino. Jeżeli firma Centrum Motoryzacyjne nie podejmie działań wnioskowanych przez osobę, której dotyczą dane osobowe, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Kupującego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych środków ochrony prawnej.

10. Działania podejmowane przez firmę Centrum Motoryzacyjne w wykonaniu obowiązków określonych w punkcie 9 i 10 są wolne od opłat. Jednakże, jeżeli żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, firma Centrum Motoryzacyjne może:

a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

O sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych firma Centrum Motoryzacyjne informuje każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione te dane. Obowiązek ten jest wyłączony gdy jego spełnienie okaże się niemożliwe albo będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. O poczynionych krokach dotyczących informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe, firma Centrum Motoryzacyjne informuje osoby, których dane dotyczą.


Jakie zabezpieczenia stosujemy?

11. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

12. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Serwis europarts.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie „https”, którego bezpieczeństwo polega na szyfrowaniu wszystkich informacji o zawieranej transakcji

zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem autoryzacją i ograniczonym zasięgiem dostępu.


Komu udostępniamy Twoje dane?

13. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.

14. Twoje dane przekazujemy do:

firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,

dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,

dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,

osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,

dostawcom usług internetowych np. Google,

dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów,

dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami,

dostawcy platformy płatniczej przelewy24.pl za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,

dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,

podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym,

firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.


Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

15. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym

podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield.

W niektórych miejscach stosujemy mechanizm blokady przeciw automatycznym apytaniom (robotom) Google Recaptcha.


Polityka plików Cookies

16.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

17.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

18. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Centrum Motoryzacyjne z siedzibą w Baninie, ul. Lotnicza 42.

19. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) integracja stron internetowych z serwisami społecznościowymi (Facebook)

20. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

21.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

19. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

20. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe są przetwarzany w sposób zautomatyzowany. Otrzymujemy je od partnerów i przekazujemy do operatorów informatycznych, logistycznych w celu realizacji umowy i/lub informowania o postępie realizacji umowy.Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.